Ynspirearjend
Meartalich Underwiis

Yn Fryslân prate wy net allinnich Frysk en Nederlânsk, mar ek in protte oare talen. Us meartalige wrâld freget spesifike stipe fan learlingen by it fierder ûntwikkeljen fan harren taalfeardigens. Ut Ynspirearjend Meartalich Underwiis wei wurkje wy gear mei skoallen oan it ûntwikkeljen en útfieren fan ynspirearjende metoaden en materialen, mei it Frysk as sintraal útgongspunt.

Ynspiraasje foar by de Berneboekewike: Gi-ga-groen