Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Doch mei oan ús online projekt: TaalTreast!

Yn dizze ferwarrende frjemde tiid, wêryn’t it Koroana firus ús deistich dwaan en litten bepaalt komt it online ûnderwiis plots yn in streamfersnelling.

  • TaalTreast is in online en fergees projekt rjochte op de ferbining tusken learkrêft, learling, âlders en it doarp of de buert.
  • TaalTreast is in projekt wêrby’t de wille yn ta(a)len foarop stiet en wêrby’t learlingen sykje nei taalskatten om har buert te ferrassen, te ferrikjen en te treasten.
  • TaalTreast is in projekt wêrby’t ferskaat ta ferieniging liedt omdat der in plak is foar elk nettsjinsteande leauwen, stânpunt of hûdskleur…
  • TaalTreast is in projekt wêrby’t learlingen har pake, beppe, heit, mem, omke of tante freegje nei in moaie sin en se dêrnei mei de âlden in taalposter meitsje.

 

KIN DAT ONLINE? JAZEKER! JAWIS!

 

Klik hjir foar mear ynformaasje.

Projekten

Meartalige Taalrûnte

Praat mar Toaniel

Taalmikser (CLIL)

Tink dy Tûk

Taal yn Byld

FOAR WA?

Foar alle skoallen (PU & FU) yn de provinsje Fryslân is meidwaan oan it projekt fergees. It projekt wurdt subsidiearre troch de provinsje Fryslân. Meidwaan oan Ynspirearjend Meartalich Underwiis betsjut datst as skoalle in ympuls joust oan dyn taalûnderwiis en sadwaande ek meiwurkest oan it taalprofyl fan dyn skoalle (sjoch it rapport It is mei sizzen net te dwaan).

MEAR YNFORMAASJE

Wolle jo mear ynformaasje? As wolle jo meidwaan?
Freegje dan in gesprek oan mei ien fan de kontaktpersoanen.