Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Ja! Ynkoarten is it wer:
Berneboekewike!

Fansels hawwe wy fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis ek alderhande leuke aktiviteiten betocht dy’sto dwaan kinst yn dizze wike yn kombinaasje mei meartaligens.

Nijsgjirrich? Sjoch hjir en meld dy gelyk oan foar de masterclass op 9 septimber! Oant dan!

Doch mei oan ús online projekt: TaalTreast!

Yn dizze ferwarrende frjemde tiid, wêryn’t it Koroana firus ús deistich dwaan en litten bepaalt komt it online ûnderwiis plots yn in streamfersnelling.

  • TaalTreast is in online en fergees projekt rjochte op de ferbining tusken learkrêft, learling, âlders en it doarp of de buert.
  • TaalTreast is in projekt wêrby’t de wille yn ta(a)len foarop stiet en wêrby’t learlingen sykje nei taalskatten om har buert te ferrassen, te ferrikjen en te treasten.
  • TaalTreast is in projekt wêrby’t ferskaat ta ferieniging liedt omdat der in plak is foar elk nettsjinsteande leauwen, stânpunt of hûdskleur…
  • TaalTreast is in projekt wêrby’t learlingen har pake, beppe, heit, mem, omke of tante freegje nei in moaie sin en se dêrnei mei de âlden in taalposter meitsje.

 

KIN DAT ONLINE? JAZEKER! JAWIS!

 

Klik hjir foar mear ynformaasje.

Projekten

Meartalige Taalrûnte

De learlingen fan groep 4 sitte yn in rûnte. De learkrêft freget harren: “Wat hasto wolris út de brievebus helle?”

Jarno antwurdet: “De krante.” Karin seit: “Een brief.” En Piter fertelt: “In kaartsje.” Alle learlingen neame wat op. Dêrnei freget de learkrêft troch: “Fan wa wie dat kaartsje? Foar wa? En wêrom hiest dat krigen?”

Twa by twa prate de learlingen yn it Frysk fierder oer in bysûndere brief of in moai kaartsje dat se krigen hawwe. Dêrnei skriuwe se der in koart ferhaaltsje oer. Se bepale sels oft se it yn it Hollânsk of it Frysk skriuwe.

lês mear >>>

CLIL: Talen en de fakken

‘Everybody jump through the hoop!’ In gymles yn it Ingelsk. ‘Wa kin my útlizze wat in terp is?’. In skiednisles oer terpen yn it Frysk. By CLIL-ûnderwiis (Content and Language Integrated Learning) fergrutsje bern harren fakkennis, mar ek har taalfeardigens. Faak sûnder dat se har dêr bewust fan binne. De suksesfaktor? In protte ynteraksje en stipe op it mêd fan taal troch in rikere learomjouwing en oantreklik (audio)fisueel materiaal.

lês mear>>>

Praat mar Toaniel

Dora: “Wa binne jim?”

Blikjeman: “Ik bin de Blikjeman en alles is by my fan blik.”

Leffe Liuw: “En ik bin in leffe liuw. Ik bin oeral bang foar.”

Dora: “Ek foar Toto? Dizze leave lytse skattige mûs?”

Leffe Liuw: “Hellup!!!! In mûs!!!”

De klasse skatteret it út en dat is krekt de bedoeling.

lês mear>>>

Taal yn Byld

“Weten jullie wel dat in onze klas, in onze wijk een heleboel taalschatten verborgen liggen?” De learlingen fan groep 7 sjogge de juf ferwûndere oan. “Jazeker,” ferfolget sy, “wie praat er in onze klas een andere taal dan de taal, die we op school praten?”

Dit is it begjin fan it projekt Taal yn Byld, in boeiende ûntdekkingstocht foar sawol learkrêften, learlingen as âlden. In projekt dêr’t de opbringsten altyd ferrassender en grutter fan wêze sille as ferwachte…

lês mear >>>

Filosofyske dialooch

Bern binne fan natuere nijsgjirrich nei de wrâld, nei harsels en de oar. Yn de filosofyske dialooch gean de learlingen mei-inoar op ûntdekkingstocht, op in tinkreis. Reizgje nei de miening fan de oar oer deistige dingen, nei ûnderwerpen dêr’t gjin pasklear antwurd op is. Kinst lange en koarte reizen meitsje, kinst se planne mar ek spontaan barre litte, kinst kommunisearje yn it Frysk, Biltsk, Hollânsk of in oare taal. Doarsto de reis mei dyn klasse oan?

lês mear>>>

FOAR WA?

Foar alle skoallen (PU & FU) yn de provinsje Fryslân is meidwaan oan it projekt fergees. It projekt wurdt subsidiearre troch de provinsje Fryslân. Meidwaan oan Ynspirearjend Meartalich Underwiis betsjut datst as skoalle in ympuls joust oan dyn taalûnderwiis en sadwaande ek meiwurkest oan it taalprofyl fan dyn skoalle (sjoch it rapport It is mei sizzen net te dwaan).

MEAR YNFORMAASJE

Wolle jo mear ynformaasje? As wolle jo meidwaan?
Freegje dan in gesprek oan mei ien fan de kontaktpersoanen.