Ynspirearjend
Meartalich Underwiis

Yn Fryslân prate wy net allinnich Frysk en Nederlânsk, mar ek in protte oare talen. Us meartalige wrâld freget spesifike stipe fan learlingen by it fierder ûntwikkeljen fan harren taalfeardigens. Fanút Ynspirearjend Meartalich Underwiis wurkje wy gear mei skoallen oan it ûntwikkeljen en útfieren fan ynspirearjende metoaden en materialen, mei it Frysk as sintraal útgongspunt.

Opjaan foar de webinar (10 jannewaris) Poëzywike - Thús