Attitude

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Op ‘e strún | Erfguodwike ’24

Geskikt foar primêr ûnderwiis Oanmelde Op ‘e strún | Erfguodwike 2024 Yn juny stiet by Ynspirearjend Meartalich Underwiis erfguod sintraal. Dit jier is it tema:

Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.

Denkmat Filosoferen Tink dy Tûk

Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is in projekt om troch de filosofyske dialooch te wurkjen oan boargerskip en de Frysk taal en kultuer.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is in projekt dêr’t wille yn de talen foarop stiet. De ferskate memmetalen fan de bern wurde letterlik yn byld brocht.