Op ‘e strún | Erfguodwike ’24

Geskikt foar primêr ûnderwiis Oanmelde Op ‘e strún | Erfguodwike 2024 Yn juny stiet by Ynspirearjend Meartalich Underwiis erfguod sintraal. Dit jier is it tema: Op ‘e strún. It projekt begjint mei it finen fan de skatkaart. Dit is de start om der mei-inoar op út te gean om de skatten fan it eigen doarp […]

Babbelbrêge

Geskikt foar groep 1 en 2 Oanmelde De Babbelbrêge De Babbelbrêge jout pjutten- en beukerliedsters praktyske ynspiraasje- en observaasjekaarten om in rike spulrjochte, meartalige en dialogyske learomjouwing te kreëarjen. Op dy wize wurdt de brede ûntwikkeling fan de bern stimulearre en wurde de kognitive en kulturele ferskillen oerbrêge. Der wurdt boppedat in brêge slein tusken […]

Eftergrûn YMU

Eftergrûnynformaasje oer Ynspirearjend Meartalich Underwiis.

Spul Ekspedysje Meartaligens

Op in oare wize de kennis en bewustwurding oer Frysk en meartaligens fergrutsje? Gean mei dyn hiele team op Spul Ekspedysje Meartaligens!

Skriftlike observaasje | GRIP

GRIP – Skriftlike observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan skriftlike taalfeardigens.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is in kursus dy’t de learaar leart hoe’t it Frysk goed keppele wurde kin oan fakken as wrâldoriïntaasje of boargerskip.