Op ‘e strún | Erfguodwike ’24

Erfguodwike Op 'e strún Ergoedweek Op zoek

Yn de erfguodwike gean bern op ‘e strún nei spoaren út it ferline: foarwerpen, samlingen, gebouwen, bysûndere plakken, of… wat fine jim?

Babbelbrêge

Babbelbrêge Babbelbrug Peuter Kleuter Rijke meertalige leeromgeving

De Babbelbrêge is in rike spulrjochte, meartalige en dialogyske learomjouwing foar pjutten en beukers.

Eftergrûn YMU

Eftergrûnynformaasje oer Ynspirearjend Meartalich Underwiis.

Spul Ekspedysje Meartaligens

Op in oare wize de kennis en bewustwurding oer Frysk en meartaligens fergrutsje? Gean mei dyn hiele team op Spul Ekspedysje Meartaligens!

Skriftlike observaasje | GRIP

GRIP – Skriftlike observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan skriftlike taalfeardigens.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is in kursus dy’t de learaar leart hoe’t it Frysk goed keppele wurde kin oan fakken as wrâldoriïntaasje of boargerskip.