Masterclass Bij ons thuis

LET OP: Door een interne fout moet de lezer op de Friese vlag drukken (rechts bovenin) om de Nederlandse vertaling te zien en visa versa Geschikt voor alle groepen Aanmelden Masterclass By ús thús! De Masterclass By ús thús! sluit aan bij het thema van de landelijke Kinderboekenweek 2023 en is bedoeld voor alle groepen […]

Lêze om te learen – Tema Oarloch en Frede

Passend foar pjutten en beukers Lêze om te learen – Tema Oarloch en Frede Lêze om te Learen is intematyskeoanpakfan lêsûnderwiis, bedoeld foar de midden- en boppenbou fan it primêr ûnderwiis. In tekstpakket bestiet út in set tematysk relatearre rike teksten dy’tlearlingen by foarkaryn groepkes lêze en beprate. De hânrikking jout in grut ferskaat oan […]

Fryske wike: Doarsto?

Geskikt foar alle groepen Oanmelde Fryske kost, doarsto? De tredde projektwike fan it jier 2023 fynt yn juny plak. Nei de berneboekewike yn oktober, de poëzywike yn febrewaris ha we dit kear wer in ynspirearjende wike fol mei aktiviteiten betocht sadat jimme mei wille oan ‘e slach kinne mei de Fryske kearndoelen.  Yn dit projekt […]

Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl set yn op de ferbettering fan skriuwfeardigens. It bestiet út in set fan seis tematyske lessesearjes mei byhearrende Taalrûntes. Skriuwe yn Styl behannelet in folslein oanbod oan stylgrepen en techniken dy’t relevant binne om skriuwprestaasjes op alle tekstnivo’s te ferbetterjen.