Babbelbrêge Babbelbrug Peuter Kleuter Rijke meertalige leeromgeving

De Babbelbrêge

De Babbelbrêge jout pjutten- en beukerliedsters praktyske ynspiraasje- en observaasjekaarten om in rike spulrjochte, meartalige en dialogyske learomjouwing te kreëarjen. Op dy wize wurdt de brede ûntwikkeling fan de bern stimulearre en wurde de kognitive en kulturele ferskillen oerbrêge. Der wurdt boppedat in brêge slein tusken pjutten- en beukerûnderwiis mei in trochgeande observaasjelist fan alle ûntwikkelingsgebieten.

Undersiken toane oan dat in brede ûntwikkeling en spulrjochte kurrikulum, yn stee fan learkrêft stjoerd en kognityf rjochte kurrikulum, de ûntwikkelingskânsen bepale. Dêrneist blykt de kwaliteit fan de ynteraksje tusken professional en bern bepalend te wêzen foar de ûntwikkelingskânsen.

Mei it projekt De Babbelbrêge is tegearre mei de professionals út it wurkfjild in observaasjelist makke foar it ynsetten op en it folgjen fan de brede ûntwikkeling. 

Derneist binne der mei it wurkfjild ynspiraasje-hoekkaarten makke dy’t suggestjes jouwe foar it kreëarjen fan in rike meartalige learomjouwing. Der binne tinkfragen yn opnommen om de kwaliteit fan ynteraksje tusken de professional en it bern ûnder it spul te fergrutsjen.

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Meartalich perspektyf “Learlingen benutte de thústaal as in boarne fan learen.”
By De Babbelbrêge is der wurdearring foar en wurdt it brûken fan meartaligens stimulearre. De professional kreëarret in meartalige learomjouwing troch gebrûk te meitsjen fan printeboeken yn ûnderskate talen, troch materialen út oare kultueren yn de hoeken te pleatsen, troch belangstelling te hawwen foar de thústaal fan in bern en dêrby oan te sluten.

Dialogyske ynteraksje en kultureel learen “Mei-inoar prate, tinke en leare yn in betsjuttingsfolle omjouwing.”
By De Babbelbrêge stiet in spulrjochte kurrikulum sintraal. Dat betsjut dat de omjouwing fan it bern bestiet út ferskate rike boartershoeken dêr’t yn ûntdutsen wurde kin en wêryn ‘t foar elke spulfaze materiaal oanwêzich is. Dit alles lokt ynteraksje tusken de bern út. Dêrneist stimulearret de professional de ynteraksje mei it bern mei help fan de trije F’s by spulbegelieding:  ferkenne, ferbine, ferrykje.

Boartsjend en ûndersykjend learen “Spul is de motor foar ûntwikkeling.”
Spel is in wize wêrop ’t in kulturele praktyk útfierd wurdt mei erkenning fan regels, tastiene frijheidsgraden en hege belutsenens. Spul en spyljen sit yn ús natuer, is wichtich foar ús kultuer. Spul is de motor foar learen, kreativiteit en de basis foar de sosjale gearhing yn ús maatskippij. Undersyk toant oan dat in spulrjochte kurrikulum de ûntwikkelingskânsen fan bern bepale.

Training?

Learkrêften kinne kontakt opnimme as der ferlet is fan mear achtergrûnynformaasje oer De Babbelbrêge.
-Wat is in brede ûntwikkeling? 
-Hoe is de ûntwikkeling fan spul?
-Hoe soargje ik foar in kwalitatyf sterke ynteraksje?
Mar ek as der ferlet is om De Babbelbrêge skoalspesifyk te meitsjen. YMU kin delkomme en meitinke oer de klasynrjochting, de fyzje, de obserfaasjes, …

Kontaktpersoan

Profielfoto-IMO

Jolanda Verhoef

jolanda.verhoef@nhlstenden.com

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Oanmelde of mear witte?