Byldzjend

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Besjoch it Mar Beeldend

Besjoch it mar!

By Besjoch it mar! is in ynspirearjende foto oer de Fryske omjouwing de start om in floch te meitsjen.

Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is in projekt dêr’t wille yn de talen foarop stiet. De ferskate memmetalen fan de bern wurde letterlik yn byld brocht.