Besjoch it Mar Beeldend

Besjoch it Mar!

Besjoch it mar! is bedoeld foar de boppebou fan it PU en de ûnderbou fan it FU, wêrby’t in ynspirearjende foto oer de Fryske omjouwing de start is om in flog, soundscape of stopmotion filmke te meitsjen.   

Besjoch it Mar! start mei in grutte foto op it digiboerd, dy’t ferbûn is mei de Fryske taal en  kultuer en dy’t op ferskate wizen te ynterpretearjen is. It ferhaal op de foto kin út ferskate perspektiven ferteld wurde. Mei-inoar, en mei help fan de learaar dy’t doelrjochte fragen stelt, wurdt de foto hiel goed besjoen en ûndersocht. Al dwaande ûntsteane nije fragen dy’t it kritysk, analytysk en kreatyf tinken stimulearje. Dit is de oanset ta it betinken fan in nij ferhaal dat yn byld brocht wurdt mei in flog, in soundscape of in stopmotion filmke. De bern wurde oantrune om de Fryske taal te brûken. Besjoch it Mar! soarget derfoar dat bern har bewust wurde fan har eigen tinkpatroanen en dy fan har klasgenoaten. Ferbyldingskrêft en taalfeardigens wurde mei Besjoch it mar! stimulearre: Taal is byld en byld is taal. 

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Meartalich perspektyf as kontekst  
By Besjoch it mar! is de wurdearring foar de thústa(a)l(en) wichtich en wurdt it brûken hjirfan stimulearre. Bern meitsje brûk fan harren eigen taal om nije kennis op te dwaan en komme dêrby yn ’e kunde mei talen dy’t se sels net prate. Op dizze wize wurdt har taalgefoel stimulearre en ûntwikkelje se in positive attitude nei oare talen en kultueren ta. 

Dialogysk  perspektyf op learen en taalûntjouwing 
By Besjoch it mar! wurdt der net leard troch (kennis)oerdracht en ynstruksje, mar troch yn ynteraksje mei-inoar ‘kennis te konstruearjen’. Mei help fan de Artful Thinking Strategies ûndersykje de bern mei-inoar in foto. Fan sjen en tinken, nei praten en harkjen, nei skriuwen en lêzen. De oanpak nûget út ta in ûndersykjende hâlding en om aktyf mei te dwaan. 

Kultureel perspektyf op taalûntwikkeling 
By Besjoch it mar! wurde bern yn har eigen sosjaal-kulturele klasse útdage en stimulearre om mei-inoar te ûndersykjen, te praten en te skriuwen oer in foto dy’t ferbûn is oan de Fryske taal en kultuer en de kulturele identiteit fan de regio. 

Training?

Besjoch it Mar! is ienfâldich yn te setten yn ‘e groep. De ynspiraasjekaarten wize it paad: ien kaart foar ien flog, soundscape of stopmotion filmke. Binne der noch fragen of tips dan is in mailtsje genôch. Wurkwinkels foar it team binne mooglik.

Kontaktpersoanen

Profielfoto-IMO

Gerrit Hoekstra

gerrit.hoekstra1@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Jolanda Verhoef

jolanda.verhoef@nhlstenden.com

‘Besjoch it mar!’ heeft vijf kernprinicipes:

 1. Photo starter.: de start begint met een foto die verbonden is met de Friese taal
  en cultuur en die op verschillende manieren te interpreteren is. Het verhaal op
  de foto kan uit verschillende perspectieven verteld worden.
 2. Artful Thinking Strategies: een leermethode met open vragen over kunst, waarbij
  de vaardigheden als waarnemen, kritisch denken en visuele schriftkennis
  verbeterd wordt door geleide groepsdiscussies. De gespreksleider is geen bron
  van kennis maar faciliteert het gesprek volgens een vast patroon. De aanpak
  nodigt uit tot een onderzoekende houding en actieve deelname.
  https://www.vtsnederland.org/
  watisvts
  en
  http://pzartfulthinking.org/?page_id=2
 3. Meertalige dialoog: in alle fases van de les staat de dialoog centraal, ‘Besjoch it
  mar!’ stimuleert het samen nadenken, onderzoeken en interactie.
 4. Script: een script is nodig voor het maken van video’s. Het is een script waarbij gekeken wordt naar de genrekenmerken van een vlog, een stopmotion-filmpje of een soundscape.
 5. Digitale presentatie: de kinderen worden uitgedaagd tot het maken van betekenisvolle inspirerende digitale presentaties.

 

STRUKTUER AKTIVITEIT

 1. Ferwûnderje: Yn stilte de foto besjen.
 2. Undersykje: Mei elkoar de foto ûndersykje mei help fan de Visual en Artful Thinking Strategies.
 3. Skript meitsje: Yn twatallen in skript meitsje.
 4. Moaier meitsje: It skript ûndersykje mei de flog-kaart-tips en ferbetterje.
 5. Filmke meitsje: In flog, in stopmotion filmke of soundscape meitsje.
 6. Bewûnderje: Filmkes fan elkoar besjen en tops en tips útwikselje.

 

KATERNEN – DRIE KEER DRIE LESSEN

1. Drie lessen perspectiefinname en vlog.
In de eerste drie lessen ‘Besjoch it Mar’ wordt een koppeling gemaakt tussen de strategie ‘Kom binnen’ (uit artful thinking palette) en het maken van een vlog.
a. De strategie ‘Kom binnen’ stimuleert het nemen van perspectief en nauwkeurig kijken door middel van projectie, een techniek waarbij studenten een persona in een persoon of ding projecteren om ideeën vanuit een nieuw gezichtspunt te verkennen. De opbouw is: Kies een persoon, object of element in een afbeelding of kunstwerk en stap in dat standpunt. Overwegen: 
• Wat kan de persoon/het ding waarnemen en voelen? Wat kan de persoon/het ding weten over of geloven? 
• Waar kan de persoon/het ding om geven? 
• Neem het karakter aan van het ding dat je hebt gekozen en improviseer een monoloog. Spreek in de eerste persoon, praat over wie/wat je bent en wat je ervaart. 

b. GENRE VLOG-kenmerken:1.Fertelle: yn de ik-foarm
2.Ynlieding: foarstelle en lokaasje neame
3.Kearn: persoanlik (tink, fiel, sjoch, hear,..)
4.Ofsluting: dúdlike ôfrûning
5.Tiid: net langer as 1 minút
6.Taalgebrûk: Frysk
7.Tempo: net te hurd en net te stadich
8.Yntonaasje: boeiend fertelle
9.Folume: net te súntsjes, mar ek net te lûd
10. Byld: noflik en rêstich

2. Drie lessen ….en stop-motion film.

Bronnen
https://www.vtsnederland.org/watisvts en
http://pzartfulthinking.org/?page_id=2
Yenawine, P. (2021). Visual Thinking Strategies: met kunst het leren op school verdiepen.
Amsterdam:Uitgeverij SWP.
Holtes, J., & Kroeze,Y. (2018). Voorbij de kunst: anders kijken naar kunst met jongeren.
Groningen: Palmslag.

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Oanmelde of mear witte?