Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Berneboekewike & Meartaligens

Alle jierren organisearje wy as “Team Ynspirearjend Meartalich Underwiis” in Masterclass passend by it tema fan de lanlike Berneboekewike. Hjiroan jouwe wy fansels ús eigen meartalige draai!

Meld dy hjir alfêst oan foar de masterclass op 9 septimber 2020.

En hjir fynst alle ynformaasje fan de Berneboekewike 2019.

In hiel soad sukses en wille tawinske!