Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Berneboekewike & Meartaligens

Alle jierren organisearje wy as “Team Ynspirearjend Meartalich Underwiis” in Masterclass passend by it tema fan de lânlike Berneboekewike. Hjiroan jouwe wy fansels ús eigen meartalige draai!

Hjir fynst alle ynformaasje fan de Berneboekewike 2019.

In hiel soad sukses en wille tawinske!