Besjoch it Mar Beeldend

Besjoch it Mar!

Besjoch it Mar! is bedoeld foar de boppebou fan it PU en de ûnderbou fan it FU, wêrby’t in ynspirearjende foto oer de Fryske omjouwing de start is om in floch te meitsjen. Alle Fryske kearndoelen komme oan bod, mar de klam leit op sjen en praten.  

Mei Besjoch it mar! kinne jo de tiid even in slachje stadiger draaie litte. De tiid nimme om mei elkoar in foto út de Fryske omjouwing te besjen, de tiid nimme om echt nei elkoar te harkjen en om mei elkoar yn petear te gean. De tiid nimme en tagelyk oan saken as boargerskip, digitale letterfeardigens en de Fryske taal en kultuer te wurkjen. Op in moderne manier it ûnderwiis stâl jaan troch bern sels ûntdekke te litten, harren kreativiteit te stimulearjen en foaral wille te hawwen. Leare troch te dwaan en te eksperimentearjen en sa digitaal, sosjaal en Frysk feardiger te wurden. 
De les begjint mei in digitale ferhalefoto dy’t de bern ien minút yn stilte besjogge. Dit is net samar in foto: it is in foto dy’t op ferskillende manieren besjoen en ynterpretearre wurde kin. Mei elkoar ûndersykje de bern yn groepkes fan trije de foto. Dêrnei stappe se yn de foto en fertelle se mei help fan de ferbyldingsfragen har ferhaal oan elkoar en fia in floch oan de groep.

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Meartalich perspektyf as kontekst  
By Besjoch it Mar! is de wurdearring foar de thústa(a)l(en) wichtich en wurdt it brûken hjirfan stimulearre. Bern meitsje brûk fan harren eigen taal om nije kennis op te dwaan en komme dêrby yn ’e kunde mei talen dy’t se sels net prate. Op dizze wize wurdt har taalgefoel stimulearre en ûntwikkelje se in positive attitude nei oare talen en kultueren ta. 

Dialogysk  perspektyf op learen en taalûntjouwing 
By Besjoch it Mar! wurdt der net leard troch (kennis)oerdracht en ynstruksje, mar troch yn ynteraksje mei-inoar ‘kennis te konstruearjen’. Mei help fan de Artful Thinking Strategies ûndersykje de bern mei-inoar in foto. Fan sjen en tinken, nei praten en harkjen, nei skriuwen en lêzen. De oanpak nûget út ta in ûndersykjende hâlding en om aktyf mei te dwaan. 

Kultureel perspektyf op taalûntwikkeling 
By Besjoch it Mar! wurde bern yn har eigen sosjaal-kulturele klasse útdage en stimulearre om mei-inoar te ûndersykjen, te sjen, te harkjen, te praten en te skriuwen oer in foto dy’t ferbûn is oan de Fryske taal en kultuer en de kulturele identiteit fan de regio. 

Training?

Besjoch it Mar! is ienfâldich yn te setten yn ‘e groep. De ynspiraasjekaarten wize it paad: ien kaart foar ien flog, soundscape of stopmotion filmke. Binne der noch fragen of tips dan is in mailtsje genôch. Wurkwinkels foar it team binne mooglik.

Kontaktpersoanen

Profielfoto-IMO

Gerrit Hoekstra

gerrit.hoekstra1@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Jolanda Verhoef

jolanda.verhoef@nhlstenden.com

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Oanmelde of mear witte?

Wij werken momenteel hard aan deze website. Kijk gerust vast rond!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.