Babbelbrêge

Geskikt foar groep 1 en 2 Oanmelde De Babbelbrêge De Babbelbrêge jout pjutten- en beukerliedsters praktyske ynspiraasje- en observaasjekaarten om in rike spulrjochte, meartalige en dialogyske learomjouwing te kreëarjen. Op dy wize wurdt de brede ûntwikkeling fan de bern stimulearre en wurde de kognitive en kulturele ferskillen oerbrêge. Der wurdt boppedat in brêge slein tusken […]