Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Kontakt

Wolst witte hoe’tst meartalich ûnderwiis op dyn skoalle fersterkje kinst? Hast belangstelling foar ien of meardere fan de dielprojekten of hast in oare fraach en/of opmerking? Nim dan frijbliuwend kontakt op mei ien fan de kontaktpersoanen of stjoer ús in berjocht fia ûndersteand formulier.

Team

It team fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis bestiet út:

Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid – NHL Stenden Hogeschool
Albert Walsweer
Klarinske de Roos

Cedin
Bernadet de Jager
Dorien Hamstra