De Inktfluencer

De Inktfluencer is in leechdrompelich poëzyprojekt, bedoeld foar de boppebou fan it primêr ûnderwiis, wêrby’t de Fryske taal en kultuer de ynspiraasje is om gedichten te skriuwen.

Op syn souderkeammerke skriuwt de Inktfluencer gedichten nei oanlieding fan syn aventoeren rûnom yn Fryslân. Sa rekket er ynspirearre troch de prachtige Fryske loften, troch Grutte Pier yn Kimswert, de Prinsetún yn Ljouwert en dielt er syn ynspiraasje foar poëzy troch in flog mei de klasse. De Inktfluencer daget de bern út om ek in inktfluencer te wurden en har gedichten mei him te dielen. De ynspiraasjekaarten wize de learaar it paad om mei de Fryske kultuer en gedichten oan ‘e slach te gean.

Hjirûnder kinst de ynspiraasjekaarten delhelje (katern Inktfluencer), by elk gedicht fynst in filmke fan de Inktfluencer.

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Meartalich perspektyf
By de Inktfluencer wurde de bern stimulearre om de thústaal yn te setten by de dialooch en it skriuwen fan Fryske (Biltske of Stellingwerfske) gedichten.

Dialogyske ynteraksje en kultureel learen
In Fryske floch en/of gedicht is de start om mei inoar yn petear te gean oer poëzy en oer de Frysk kultuer. It mei inoar meitsjen fan in nij gedicht middels de dialooch wurdt betsjuttingsfol troch de presintaasje dêrfan (in strjitpoëzyrûte, in boekje, in flog, …).

Undersykjend learen
De bern ûndersykje it foarbyldgedicht, elkoars gedichten, presintaasjes oer skaaimerken en taalflaters yn har gedichten. Sa ûndersykje de bern mei inoar hoe’t se harren gedichten moaier meitsje kinne.

Training?

De Inktfluencer is ienfâldich yn te setten yn ‘e groep. De ynspiraasjekaarten wize it paad: ien kaart foar ien gedicht. Binne der noch fragen of tips dan is in mailtsje genôch. Wurkwinkels foar it team binne mooglik.

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Jolanda Verhoef

jolanda.verhoef@nhlstenden.com

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Oanmelde of mear witte?