erfguod wike

Fryske kost, doarsto?

Yn juny stiet by Ynspirearjend Meartalich Underwiis erfguod sintraal. Hjirûnder fynst alderhande aktiviteiten dy’tst yn dizze projektwike dwaan kinst om sa op in kreative wize mei it Frysk, Biltsk of Stellingwerfsk oan de slach te gean.

Yn 2023 stie it tema Fryske kost sintraal. Der binne rûnom dit tema ferskate challenges ûntwikkele:

  • Doare jim yn it Frysk te sjongen?
  • Kinne jim in ierappel fan alles wêze litte útsein in ierappel?
  • Doare jim te gûlen, te laitsjen, te razen yn in toanielstik?
  • Doare jim mear te learen oer de Fryske kultuer?

Hjirûnder fynst de challenges werom.

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Meartalich perspektyf 
Yn de Erfguodwike stiet in tema út de Fryske taal en kultuer sintraal. De aktiviteiten dy’t dien wurde binne de basis om op in kreative, ynspirearjende en meartalige wize mei Frysk en streektalen oan de slach te gean. 

Dialogyske ynteraksje en kultureel learen
De aktiviteiten dy’t ûntwikkele binne by it erfguod tema binne stik foar stik rjochte op de meartalige dialooch. Troch de tematyske wize fan wurkjen, de iepen opdrachten en presintaasjes, wurdt der leard yn in betsjuttingsfolle omjouwing. Bern kinne harren eigen eftergrûn en ûnderfining ynbringe. 

Undersykjend learen
De bern ûndersykje mei inoar it tema troch deroer te filosofearjen, stelle fragen en gean mei inoar yn petear.

Training?

Kontaktpersoanen

Profielfoto-IMO

Jolanda Verhoef

jolanda.verhoef@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Elly Attema-Hobma

e.attema@cedin.nl

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Oanmelde of mear witte?