Ik wol alles witte oer Ynspirearjend Meartalich Underwiis!

GRIP – Mûnlinge observaasje

GRIP – Mûnlinge observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan mûnlinge taalfeardigens