Filosofearje

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is in projekt om troch de filosofyske dialooch te wurkjen oan boargerskip en de Frysk taal en kultuer.