Gedichten

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

De Inktfluencer

De Inktfluencer is in leechdrompelich poëzyprojekt wêrby’t de Fryske taal en kultuer de ynspiraasje is om gedichten te skriuwen.

Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl is in projekt dat ynset op de ferbettering fan skriuwfeardigens.

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack

Wurdsnack is in poëzyprojekt wêrby’t it meartalige gedicht Wurdsnack sintraal stiet.