Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.

GRIP – Mûnlinge observaasje

GRIP – Mûnlinge observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan mûnlinge taalfeardigens

Lêsryk

Lêsryk is in kursus dat de learkrêft kennis bringt fan goede Fryske berneboeken en -ferhalen. De learkrêft wit Fryske berneboeken en ferhalen yn te setten by wrâldoriïntaasje en keunst- en kultueredukaasje.

Wurdsnack

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack is in poëzyprojekt wêrby’t it meartalige gedicht Wurdsnack sintraal stiet.

Wij werken momenteel hard aan deze website. Kijk gerust vast rond!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.