Op ‘e strún | Erfguodwike ’24

Geskikt foar primêr ûnderwiis Oanmelde Op ‘e strún | Erfguodwike 2024 Yn juny stiet by Ynspirearjend Meartalich Underwiis erfguod sintraal. Dit jier is it tema: Op ‘e strún. It projekt begjint mei it finen fan de skatkaart. Dit is de start om der mei-inoar op út te gean om de skatten fan it eigen doarp […]

Eftergrûn YMU

Eftergrûnynformaasje oer Ynspirearjend Meartalich Underwiis.

Spul Ekspedysje Meartaligens

Op in oare wize de kennis en bewustwurding oer Frysk en meartaligens fergrutsje? Gean mei dyn hiele team op Spul Ekspedysje Meartaligens!

Skriftlike observaasje | GRIP

GRIP – Skriftlike observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan skriftlike taalfeardigens.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is in kursus dy’t de learaar leart hoe’t it Frysk goed keppele wurde kin oan fakken as wrâldoriïntaasje of boargerskip.

Lêze om te learen

Lêze om te Learen is in tematyske oanpak fan lêsûnderwiis, bedoeld foar de midden- en boppenbou fan it primêr ûnderwiis.

Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.