Taal yn Byld

Taal yn Byld is in projekt dêr’t wille yn de talen foarop stiet. De ferskate memmetalen fan de bern wurde letterlik yn byld brocht.

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is in projekt dêr’t bern dwaande binne mei toaniellêzen, sa stappe se sûnder it te witten oer de Fryske praat- en skriuwdrompel.

Besjoch it mar!

Besjoch it Mar Beeldend

By Besjoch it mar! is in ynspirearjende foto oer de Fryske omjouwing de start om in floch te meitsjen.