Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Jungle Boek

Ferteller: Gur slûpt nei it boskje, mar as er it pakketsje oanrekket komt dêr in lûde gjalp út. Gur naait hurd út.

Khan: Bist wol in skijter!… It stjonkt wol trouwens…

Gur: Getver… in bytsje as… eh… as…

Khan: Apestront!… Doarsto?

 

Sa begjint it moarnsbetiid yn de jungle. Doarre jim it oan om it ferhaal ôf te meitsjen?

YNSPIRAASJE FOAR JUNGLE BOEK

 • Mei elkoar prate oer de betsjutting fan toaniel
 • Mei elkoar sjen nei fragminten út Junglebook
 • Mei elkoar lústerje nei de muzyk út Junglebook
 • In lyts ûndersykje dwaan nei it ûntstean fan Junglebook en de skriuwer Rudyard Kipling
 • In jungledûns meitsje (muzyk)
 • In apedûns meitsje (muzyk)
 • Prate oer (streek)talen
 • In passend dekôr op it digiboard meitsje by in sêne
 • Ynspiraasje opdwaan op de webside fan it Berne Iepenloftspul
 • Presintearje foar oare groepen of foar âlden
 • Mei elkoar nije dialogen skriuwe
kleine-kippie

DIDAKTYK

Elke les ien sêne

 • Yn groepkes (of earst klassikaal!) de sênes lêze
 • De rollen ferdiele
 • De sêne lêze en wer lêze
 • De ferwurking dwaan*
 • Presintearje**

* De learkrêft kin de ferwurking ek earst oerslaan en nei it groepslêzen klassikaal beprate
** Ien of twa groepkes presintearje foar de klassegenoaten

DOELEN

 • Wille belibje oan toanielteksten
 • In stap foarút sette yn it Frysk lêzen, praten en skriuwen
 • Elkoar helpe en stypje om Frysk te lêzen, praten en skriuwen
 • Dy yn in rolfiguer ferpleatse kinne

PRINSIPES

 • Dialooch sintraal
 • Learkrêft is coach
 • Learling is coach
 • Troch ynspiraasje komt de motivaasje foar de presintaasje

FERBINING

Tink dy Tûk!Meartalige Taalrûnte! – Sjongejonge!

Yn Jungle Boek komme ferskate tema’s oan bod dêr’t mei de groep oer praat en skreaun wurde kin. By in oantal sênes past ek in ferske (sjoch hjirboppe).

Tema’s:

Sêne 1: Gefoelens

Sêne 2: Rjocht en ûnrjocht

Sêne 4: Moedich wêze

Sêne 6: Wat is in held?

LEARKRÊFT AS COACH

 • Learlingen stimulearje om Frysk te lêzen, praten en skriuwen
 • Observearje:
  • Doart de learling Frysk te praten?
  • Doart de learling Frysk te lêzen?
  • Doart de learling Frysk te skriuwen?
  • Hokker learlingen wurde coach?

LEARLING AS COACH

 • Elkoar helpe mei it Frysk
 • Elkoar helpe by it spyljen fan in rol
 • Elkoars miening respektearje

Kontaktpersoanen foar dit projekt

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra