Kontakt

Wolst witte hoe’tst meartalich ûnderwiis op dyn skoalle fersterkje kinst? Hast belangstelling foar ien of mear fan de dielprojekten of hast in oare fraach en/of opmerking? Nim dan frijbliuwend kontakt op mei ien fan de kontaktpersoanen.