testtest

Lêze om te learen

Lêze om te learen is in tematyske oanpak fan lêsûnderwiis yn de foarm fan ûndersykjend learen, bedoeld foar de midden- en boppebou fan it primêr ûnderwiis. 

Lêze om te learen bestiet út in set fan tematysk relatearre rike teksten. Foar de ûntwikkeling fan lêsfeardigens yn it Frysk is it wichtich dat bern in rom en fariearre oanbod krije oan teksten. De ferskate tematyske tekstpakketten dy’t hjirûnder del te heljen binne, jouwe hjir in mooglikheid foar. 

By foarkar lêze en beprate de bern de teksten yn groepkes. De hânrikking jout de learaar in grut ferskaat oan mooglikheden om de teksten yn te setten en te keppeljen oan bygelyks wrâldoriïntaasje, mûnlinge feardigens, skriuwen en ûndersykjen.

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Meartalich perspektyf 
De yn de klasse oanwêzige talen foarmje in boarne fan learen en jouwe rjochting oan it gebrûk fan de temateksten. Dat betsjut dat, hoewol’t de inisjele teksten Frysktalich binne, bern sels kieze yn hokker talen oft se oerlizze, harren ûndersyk opsette, útwurkje en fierder sykje nei mear ynformaasje yn oare boarnen.

Dialogyske ynteraksje en kultureel learen
Eksplorative ynteraksje tusken bern komt ta stân troch yn lytse groepkes oan de slach te gean mei prikkeljende fragen oer de tekst. Troch de dialogyske ynteraksje dy’t dêrnei ûntstean kin, komme bern ta djipper begryp en wurdt mienskiplik betsjutting jûn oan in tekst.

Undersykjend learen
Bern bepale mei inoar wêr’t se mear oer witte wolle en hoe’t se dat fierder útsykje sille. Sa wurkje se op har eigen nivo en yn gearwurking oan kenniskonstruksje oer in foar har relevant fraachstik.

Training?

Oplevere tekstpakketten kinne troch alle skoallen selsstandich brûkt wurde. It stiet leararen frij om sels in tekstpakket gear te stallen út ferskillende beskikbere teksten om sa it oanbod optimaal oanslute te litten by in tema. Begelieding op lokaasje of mear ynformaasje oer ûndersykjend learen en meartalich wurkjen is beskikber yn oerlis.

Kontaktpersoanen

Profielfoto-IMO

Sigrid Kingma

sigrid.kingma1@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Klarinske de Roos

klarinske.de.roos@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Maaike Pulles

maaike.pulles@nhlstenden.com

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Oanmelde of mear witte?