Lêze

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Lêsryk

Lêsryk is in kursus dy’t de learaar kennis bringt fan Fryske berneboeken en helpt om dy boeken yn te setten by wrâldoriïntaasje en kultueredukaasje.

Lêze om te learen

Lêze om te Learen is in tematyske oanpak fan lêsûnderwiis, bedoeld foar de midden- en boppenbou fan it primêr ûnderwiis.

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is in projekt dêr’t bern dwaande binne mei toaniellêzen, sa stappe se sûnder it te witten oer de Fryske praat- en skriuwdrompel.