Talenonderwijs

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack

Wurdsnack is in poëzyprojekt wêrby’t it meartalige gedicht Wurdsnack sintraal stiet.

Skriuwe yn Styl

Geskikt foar groep 6, 7 en 8 Oanmelde Skriuwe yn Styl Skriuwe yn Styl set yn op de ferbettering fan skriuwfeardigens. It bestiet út in

De Inktfluencer

De Inktfluencer is in leechdrompelich poëzyprojekt wêrby’t de Fryske taal en kultuer de ynspiraasje is om gedichten te skriuwen.