Erfguodwike Op 'e strún Ergoedweek Op zoek

Op 'e strún | Erfguodwike 2024

Yn juny stiet by Ynspirearjend Meartalich Underwiis erfguod sintraal. Dit jier is it tema: Op ‘e strún. It projekt begjint mei it finen fan de skatkaart. Dit is de start om der mei-inoar op út te gean om de skatten fan it eigen doarp of stêd te finen. Skoallen kinne har fanôf no opjaan en krije ein maaie de skatkaart tastjoerd.  Alle oare materialen komme op de side fan YMU te stean sadat de bern en learkrêft der flot mei oan de slach kinne.

Skoallen kinne derfoar kieze om Frysk en meartaligens oan te bieden yn trije projekten ferspraat oer it skoaljier: de TT – De Trije Topprojekten. De earste twa projekten, Berneboekewike yn oktober en Poëzijwike yn febrewaris, hawwe itselde tema as de lanlike tema’s. Fryske boeken en gedichten foarmje de basis om op in kreative, ynspirearjende en meartalige wize mei Fryske en streektalen oan de slach te gean. It lêste projekt fan de TT is erfguod, wêryn ‘t it Fryske erfguod sintraal stiet.

Yn 2024 stiet it tema Op ‘e strún sintraal. De wike begjint mei it finen fan in skatkaart op it skoalplein, bygelyks yn de sânbak, yn de strúken of op in oar plakje. Der is in skatkaart foar de boppebou (groep 5/8) en in skatkaart foar de ûnderbou (groep 1/4).

Op de skatkaart foar de groepen 5/8 stean trije strúnkaarten. Mei dy strúnkaart yn de hân ûndersykje de bern yn groepkes de omjouwing: de strjitnammen, de huzen, gebouwen en … wat binne de grutte fiif? Neidat se op de strún west ha gean se fragen betinken, antwurden op de fragen sykjen en oan it ein fan de wike presentearje se harren ûndersyk. Dat lêste kin yn de foarm fan in toanielstik, in ferske of in oare kreative presintaasje.

De skatkaart foar de groepen 1/4 is een BINGO-skatkaart. Op dizze kaart stean foto’s fan û.o. gebouwen, strjitten, beammen. Kinne de bern tidens de strúntocht dizze foto’s yn de omjouwing werom fine? Nei de strúntocht feroaret de klasse yn in erfguodlokaal. Sa feroaret de boartershoek yn in Erfguodmuseum en hingje yn de bouhoeke foto’s fan gebouwen út de omjouwing dy’t de bern neibouwe kinn

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Meartalich perspektyf 
Yn de Erfguodwike stiet in tema út de Fryske taal en kultuer sintraal. De aktiviteiten dy’t dien wurde binne de basis om op in kreative, ynspirearjende en meartalige wize mei Frysk en streektalen oan de slach te gean. 

Dialogyske ynteraksje en kultureel learen
De aktiviteiten dy’t ûntwikkele binne by it erfguod tema binne stik foar stik rjochte op de meartalige dialooch. Troch de tematyske wize fan wurkjen, de iepen opdrachten en presintaasjes, wurdt der leard yn in betsjuttingsfolle omjouwing. Bern kinne harren eigen eftergrûn en ûnderfining ynbringe. 

Undersykjend learen
De bern ûndersykje mei inoar it tema troch deroer te filosofearjen, stelle fragen en gean mei inoar yn petear. Se gean op ‘e strún yn de eigen omjouwing. 

Training?

Kontaktpersoanen

Profielfoto-IMO

Jolanda Verhoef

jolanda.verhoef@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Elly Attema-Hobma

e.attema@cedin.nl

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Oanmelde of mear witte?