Oersjoch projekten

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

Jungleboek

Ekstra materiaal by it Praat mar Toaniel-boekje Jungleboek.

Robin Hood

Ekstra materiaal by it Praat mar Toaniel-boekje Robin Hood.

Lêze om te learen

Lêze om te Learen is in tematyske oanpak fan lêsûnderwiis, bedoeld foar de midden- en boppenbou fan it primêr ûnderwiis.

Sake

Ekstra materiaal by it Praat mar Toaniel-boekje Sake.

Oz

Ekstra materiaal by it Praat mar Toaniel-boekje Oz.

Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.