Oersjoch projekten

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Babbelbrêge

Geskikt foar groep 1 en 2 Oanmelde De Babbelbrêge De Babbelbrêge jout pjutten- en beukerliedsters praktyske ynspiraasje- en observaasjekaarten om in rike spulrjochte, meartalige en

Besjoch it Mar Beeldend

Besjoch it mar!

By Besjoch it mar! is in ynspirearjende foto oer de Fryske omjouwing de start om in floch te meitsjen.

De Inktfluencer

De Inktfluencer is in leechdrompelich poëzyprojekt wêrby’t de Fryske taal en kultuer de ynspiraasje is om gedichten te skriuwen.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is in kursus dy’t de learaar leart hoe’t it Frysk goed keppele wurde kin oan fakken as wrâldoriïntaasje of boargerskip.