Oersjoch projekten

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.

Lêsryk

Lêsryk is in kursus dy’t de learaar kennis bringt fan Fryske berneboeken en helpt om dy boeken yn te setten by wrâldoriïntaasje en kultueredukaasje.

Lêze om te learen

Lêze om te Learen is in tematyske oanpak fan lêsûnderwiis, bedoeld foar de midden- en boppenbou fan it primêr ûnderwiis.

Meartalige Taalrûnte

Mei de Meartalige Taalrûnte wurkest op in betsjuttingsfolle, ynspirearjende wize fanút natuerlike brûkerssituaasjes oan taal(ûntwikkeling).

Mûnlinge observaasje | GRIP

GRIP – Mûnlinge observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan mûnlinge taalfeardigens.