Oersjoch projekten

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

  • Kerndoel

Erfguodwike Op 'e strún Ergoedweek Op zoek

Op ‘e strún | Erfguodwike ’24

Yn de erfguodwike gean bern op ‘e strún nei spoaren út it ferline: foarwerpen, samlingen, gebouwen, bysûndere plakken, of… wat fine jim?

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is in projekt dêr’t bern dwaande binne mei toaniellêzen, sa stappe se sûnder it te witten oer de Fryske praat- en skriuwdrompel.

Skriftlike observaasje | GRIP

GRIP – Skriftlike observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan skriftlike taalfeardigens.

Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl is in projekt dat ynset op de ferbettering fan skriuwfeardigens.

Spul Ekspedysje Meartaligens

Op in oare wize de kennis en bewustwurding oer Frysk en meartaligens fergrutsje? Gean mei dyn hiele team op Spul Ekspedysje Meartaligens!