Foarkant_Oz_195x280_fcv

Praat mar Toaniel - Oz

The Wonderful Wizard of Oz is in Amerikaansk berneboek út 1900, skreaun troch L. Frank Baum. It is al mear as hûndert jier lyn skreaun, mar dochs is it noch altyd hiel bekend. Dat komt trochdat it boek yn sa’n soad talen oerset is en trochdat der films, toanielstikken en musicals fan makke binne. En no ek dit Fryske toanielstik Oz foar op skoalle.

Dit Fryske toanielstik giet oer it famke Dora, dy’t it mûs as húsdier hat. Der binne sân sênes út it stik Oz. By al dy sênes stean de rollen dy’t dêr yn sitte. Achter de nammen stiet hoefolle teksten by de rol hearre. De drege wurden binne ûnderstreke en steane nei sêne 7 op alfabetyske folchoarder per sêne yn in wurdlist. 

Hjirûnder fynst in filmke om ynspiraasje op te dwaan, mar op Youtube stean fansels noch folle mear prachtige foarbylden ast sikest op Wizard of OZ. Dêrneist fynst hjirûnder allegear ferskes dy’tst brûke kinst om it toanielstik noch mear fleur te jaan. Meitsje jim brûk fan Spoar 8? Ek dêryn fynst in projekt dat oanslút by dit toanielboekje! 

Ferskes by Oz (skreaun troch Peter Sijbenga)

1. Sêne 1. Wa is hjir in freon?

2. Sêne 2. Fûgelskrik, Blikjeman en Leffe Liuw

3. Sêne 2. Wat is Oz?

4. Sêne 3. Net sa hurd

5. Sêne 4. In hert, in brein en in mingel moed

6. Sêne 5. Gouden hoehoehoehoehoed

7. Sêne 5. Walgina

8. Sêne 6. It libben is in trúk

9. Sêne 7. Einliet: In hert, in brein en in mingel moed

Contactpersoon

Profielfoto-IMO

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden