Ynspirearjend Meartalich Underwiis

OZ

Dora: Wa binne jim?

Blikjeman: Ik bin de Blikjeman en alles is by my fan blik.

Leffe Liuw: En ik bin in leffe liuw. Ik bin oeral bang foar.

Dora: Ek foar Toto? Dizze leave lytse skattige mûs?

Leffe Liuw: Hellup!!!! In mûs!!!

YNSPIRAASJE FOAR OZ

 • Mei elkoar prate oer de betsjutting fan toaniel
 • Mei elkoar lústerje nei de muzyk út OZ (sjoch hjirûnder)
 • Ferskes sjonge út OZ (lietteksten)
 • Mei elkoar sjen nei fragminten út The Wizard of Oz
 • In lyts ûndersykje dwaan nei The Wizard of Oz
 • Mindmaps meitsje (bgl. probleem: wêr-wa)
 • Tekeningen meitsje by de sênes
 • In passend dekôr op it digiboard meitsje by in sêne
 • Ynspiraasje opdwaan op de website fan it Berne Iepenloftspul
 • Presintearje foar oare groepen of foar âlden
 • Mei elkoar nije dialogen skriuwe
oz-figuren-cmyk
kleine-kippie

DIDAKTYK

Elke les ien sêne

 • Yn groepkes (of earst klassikaal!) de sênes lêze
 • De rollen ferdiele
 • De sêne lêze en wer lêze
 • De ferwurking dwaan*
 • Presintearje**

* De learkrêft kin de ferwurking ek earst oerslaan en nei it groepslêzen klassikaal beprate
** Ien of twa groepkes presintearje foar de klassegenoaten

DOELEN

 • Wille belibje oan toanielteksten
 • In stap foarút sette yn it Frysk lêzen, praten en skriuwen
 • Elkoar helpe en stypje om Frysk te lêzen, praten en skriuwen
 • Dy yn in rolfiguer ferpleatse kinne

PRINSIPES

 • Dialooch sintraal
 • Learkrêft is coach
 • Learling is coach
 • Troch ynspiraasje komt de motivaasje foar de presintaasje

FERBINING

Tink dy Tûk! – Meartalige Taalrûnte! – Sjongejonge!

Yn OZ komme ferskate tema’s oan bod dêr’t mei de groep oer praat en skreaun wurde kin. By elke sêne past ek in ferske (sjoch hjirboppe).

Tema’s:

Sêne 1: Pleagje

Sêne 2: Oars wêze

Sêne 3: Bang wêze

Sêne 4: Hoop

Sêne 5: Freonskip

Sêne 6: Leauwe yn dysels

Sêne 7: Dysels wêze

LEARKRÊFT AS COACH

 • Learlingen stimulearje om Frysk te lêzen, praten en skriuwen
 • Observearje:
  • Doart de learling Frysk te praten?
  • Doart de learling Frysk te lêzen?
  • Doart de learling Frysk te skriuwen?
  • Hokker learlingen wurde coach?

LEARLING AS COACH

 • Elkoar helpe mei it Frysk
 • Elkoar helpe by it spyljen fan in rol
 • Elkoars miening respektearje

Kontaktpersoanen foar dit projekt

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra