Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Projekten

Meartalige Taalrûnte

Meartalich skriuwûnderwiis, hoe dogge je dat?

Praat mar Toaniel

Boartsjenderwize Frysk leare, hoe dogge je dat?

Taalmikser (CLIL)

Frysk yntegrearje, hoe dogge je dat?

Taal yn Byld

Meartaligens yn byld, hoe dogge je dat?

Tink dy Tûk

Boargerskip en meartaligens, hoe dogge je dat?

MEAR YNFORMAASJE

Wolle jo mear ynformaasje? As wolle jo meidwaan?
Freegje dan in gesprek oan mei ien fan de kontaktpersoanen.