Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Projekten

Meartalige Taalrûnte

Praat mar Toaniel

Taalmikser (CLIL)

Tink dy Tûk

Taal yn Byld

MEAR YNFORMAASJE

Wolle jo mear ynformaasje? As wolle jo meidwaan?
Freegje dan in gesprek oan mei ien fan de kontaktpersoanen.