Foarkant_PMT_Robin Hood_195x280_fc

Praat mar Toaniel - Robin Hood

It ferhaal fan Robin Hood wurdt al hiel lang ferteld. Syn namme waard foar it earst neamd yn in boek út 1377. Eins wiene der allegear ferskillende ferhalen oer Robin Hood. Yn alle ferhalen giet it om in man dy’t mei syn binde yn de bosk libbe. Ut alle ferhalen ûntstie de Robin Hood leginde dy’t wy kenne oer in bindelieder dy’t jild stelt fan rike minsken om it dêrnei oan earme minsken te jaan. Sy fine Robin Hood in held, rike minsken fine him in smjunt, in misdiediger. De riken sitte dêrom altyd achter him en syn manlju oan. Sa ek yn dit Fryske toanielstik Robin Hood foar op skoalle.

Der binne acht sênes út it stik Robin Hood. By al dy sênes stean de rollen dy’t dêr yn sitte. Achter de nammen stiet hoefolle teksten by de rol hearre. De drege wurden binne ûnderstreke en steane nei sêne 8 op alfabetyske folchoarder per sêne yn in wurdlist. 

Hjirûnder fynst allegear ferskes dy’tst brûke kinst om it toanielstik noch mear fleur te jaan.

Ferskes by Robin Hood (skreaun troch Peter Sijbenga)

1. Sêne 1. Robin Hood

2. Sêne 2. Mei in oar, foar in oar!

3. Sêne 3. Heechacht’ en nommel

4. Sêne 4. Wikemerk

5. Sêne 4. Net gûle Marian

6. Sêne 5. Bom

7. Sêne 6. It oare ryk

8. Sêne 7. Hyp hyp hoera yn de gloaria

9. Sêne 7. In kroan heart op in kening

Contactpersoon

Profielfoto-IMO

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden