Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Robin Hood

Striemintsje: In boek!

Plusmintsje: Kinsto dan lêze?

Striemintsje: Fansels kin ik lêze! Ik bin net sa ûnnoazel as dy.

Mintsje: In boek, seit se…

Striemintsje: Net in boek, mar it boek!

Plusmintsje: It boek?

Mintsje: Striemy, do bedoelst dochs net…

Striemintsje: It Grutte Boek fan Spreuken en Geheimen! Dêrt wy noait oankomme meie fan dy stomme suster fan ús. Dat boek bedoel ik, ja.

 

Robin Hood wurdt sjoen as grutte held! Mar lêst it yn boppesteande dialooch: Dat bliuwt net lang mear sa… Want wat dizze trije heksen yn oplieding dwaan sille mei IT boek…

YNSPIRAASJE FOAR ROBIN HOOD

 • Mei elkoar prate oer de betsjutting fan toaniel
 • Mei elkoar lústerje nei it liet Robin Hood. Wêr soe dit toanielstik oer gean?
 • Besjoch de foarkant fan it toanielboekje. Wat komme we sa noch mear te witten?
 • Robin Hood is in Ingelske folksheld. Sykje tegearre ynformaasje op oer dizze midsiuwske held
 • Mei elkoar sjen nei fragminten út de film oer Robin Hood
 • In passend dekôr op it digiboard meitsje by in sêne
 • Presintearje foar oare groepen of foar âlden
 • Mei elkoar nije dialogen skriuwe
kleine-kippie

DIDAKTYK

Elke les ien sêne

 • Yn groepkes (of earst klassikaal!) de sênes lêze
 • De rollen ferdiele
 • De sêne lêze en wer lêze
 • De ferwurking dwaan*
 • Presintearje**

* De learkrêft kin de ferwurking ek earst oerslaan en nei it groepslêzen klassikaal beprate
** Ien of twa groepkes presintearje foar de klassegenoaten

DOELEN

 • Wille belibje oan toanielteksten
 • In stap foarút sette yn it Frysk lêzen, praten en skriuwen
 • Elkoar helpe en stypje om Frysk te lêzen, praten en skriuwen
 • Dy yn in rolfiguer ferpleatse kinne

PRINSIPES

 • Dialooch sintraal
 • Learkrêft is coach
 • Learling is coach
 • Troch ynspiraasje komt de motivaasje foar de presintaasje

FERBINING

Tink dy Tûk! – Meartalige Taalrûnte! – Sjongejonge!

Yn Robin Hood komme ferskate tema’s oan bod dêr’t mei de groep oer praat en skreaun wurde kin. By in alle sênes past ek in ferske (sjoch hjirboppe). Robin Hood stelt fan de riken en jout de bút oan de earmen. Hoe fine jim dat?

Tema’s:

Sêne 1: Earlik en ûnearlik

Sêne 2: Mei elkoar, foar elkoar

Sêne 3: Earm en ryk

Sêne 4: Freonskip

LEARKRÊFT AS COACH

 • Learlingen stimulearje om Frysk te lêzen, praten en skriuwen
 • Observearje:
  • Doart de learling Frysk te praten?
  • Doart de learling Frysk te lêzen?
  • Doart de learling Frysk te skriuwen?
  • Hokker learlingen wurde coach?

LEARLING AS COACH

 • Elkoar helpe mei it Frysk
 • Elkoar helpe by it spyljen fan in rol
 • Elkoars miening respektearje

Kontaktpersoanen foar dit projekt

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra