Foarkant_PMT_Sake_195x280_fc

Praat mar Toaniel - Sake

Dit Fryske toanielstik Sake foar op skoalle is basearre op it BerneIepenloftSpul út 2001. 

Dit Fryske toanielstik giet oer it jonkje Sake, dy’t mei syn heit en mem en âlde paken en beppen yn in lyts suterich húske wennet. Der sit amper ferve op ‘e kezinen fan it húske en de wyn waait der troch de kieren. Sake syn heit hat gjin wurk mear en dêrtroch is der hast gjin jild foar iten en drinken. Op in dei lêze de paken en beppen in hiel nijsgjirrich berjocht yn de krante en dat is it begjin fan in wol hiel bysûnder aventoer… 

Der binne acht sênes út it stik Sake. By al dy sênes stean de rollen dy’t dêr yn sitte. Achter de nammen stiet hoefolle teksten by de rol hearre. De drege wurden binne ûnderstreke en steane nei sêne 8 op alfabetyske folchoarder per sêne yn in wurdlist. 

Hjirûnder fynst allegear ferskes dy’tst brûke kinst om it toanielstik noch mear fleur te jaan. En hawwe jim no net in jonge yn ‘e groep dy’t de haadrol op him nimme wol? Op Liudger Burgum wie der net in Sake, mar in Saapke!

Ferskes by Sake (skreaun troch Peter Sijbenga)

1. Sêne 1. Suertsje

2. Sêne 2. Willy Wonka’s superreep

3. Sêne 3. Fiif gouden wikkels

4. Sêne 5. Chocolateria

5. Sêne 6. Krak de nút

6. Sêne 7. Trochkôgje

7. Sêne 8. Ferjit hoe’t it wie

Contactpersoon

Profielfoto-IMO

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden