Ynspirearjend Meartalich Underwiis

SAKE

Sake: Menear Wonka, wat gebeurt hjir allegearre?

Wonka: Ah! Ynteresse! Dat mei ’k hearre. Harkje! Yn dizze hal komt de sûkelade as in wetterfal nei ûnderen om luchtich te wurden.

Annigje: En dan?

Wonka: Ah! Do wolst leare! Treflik, famke! De sûkelade falt dêr yn de Grutte Skodder… Kom dêr net te ticht by, der stiet in sterke streaming…

Kasper: Sûkelade! De flibe rint my oer ’t kin.

 

Hoe soe dit ôfrinne? Mei in fabryk fol lekkers?

YNSPIRAASJE FOAR SAKE

 • Mei elkoar prate oer de betsjutting fan toaniel
 • Lústerje nei it liet Suertsje. Hoe tinkt de haadpersoan oer himsels?
 • Bepraat de foarkant fan it toanielboekje. Wêr kin dit wêze?
 • It toanielboekje is ynspirearre op Sjakie en de chocoladefabriek fan Roald Dahl. Besjoch mei elkoar fragminten út de film
 • Bepraat hokker boeken Roald Dahl allegearre noch mear skreaun hat
 • Mei elkoar prate oer streektalen en oare talen
 • In passend dekôr op it digiboard meitsje by in sêne
 • Ynspiraasje opdwaan op de website fan it Berne Iepenloftspul
 • Presintearje foar oare groepen of foar âlden
 • Mei elkoar nije dialogen skriuwe
sake
kleine-kippie

DIDAKTYK

Elke les ien sêne

 • Yn groepkes (of earst klassikaal!) de sênes lêze
 • De rollen ferdiele
 • De sêne lêze en wer lêze
 • De ferwurking dwaan*
 • Presintearje**

* De learkrêft kin de ferwurking ek earst oerslaan en nei it groepslêzen klassikaal beprate
** Ien of twa groepkes presintearje foar de klassegenoaten

DOELEN

 • Wille belibje oan toanielteksten
 • In stap foarút sette yn it Frysk lêzen, praten en skriuwen
 • Elkoar helpe en stypje om Frysk te lêzen, praten en skriuwen
 • Dy yn in rolfiguer ferpleatse kinne

PRINSIPES

 • Dialooch sintraal
 • Learkrêft is coach
 • Learling is coach
 • Troch ynspiraasje komt de motivaasje foar de presintaasje

FERBINING

Tink dy Tûk! – Meartalige Taalrûnte! – Sjongejonge

Yn Sake komme ferskate tema’s oan bod dêr’t mei de groep oer praat en skreaun wurde kin. By guon sênes past ek in ferske (sjoch hjirboppe).

Tema’s:

Sêne 1: Earm en ryk

Sêne 4: Pech en gelok

Sêne 5: (Un)fatsoenlik

Der kin ek in ferbining makke wurde mei oare talen troch in bepaalde rol yn in oare taal of streektaal útfiere te litten.

LEARKRÊFT AS COACH

 • Learlingen stimulearje om Frysk te lêzen, praten en skriuwen
 • Observearje:
  • Doart de learling Frysk te praten?
  • Doart de learling Frysk te lêzen?
  • Doart de learling Frysk te skriuwen?
  • Hokker learlingen wurde coach?

LEARLING AS COACH

 • Elkoar helpe mei it Frysk
 • Elkoar helpe by it spyljen fan in rol
 • Elkoars miening respektearje

Kontaktpersoanen foar dit projekt

gerrit-hoekstra

Gerrit Hoekstra

Foto: Tresoar Haye Bijlstra