IMO Tijdelijk

Meartalige Taalrûnte

Met de meertalige taalronde werk je op een betekenisvolle, inspirerende manier vanuit natuurlijke gebruiksituaties aan taal en taalontwikkeling. Leerkrachten worden verrast door de resultaten omdat (vrijwel) elk kind enthousiast tot schrijven komt. De meartalige taalrûnte yn it koart

  • Besteedt omtinken oan alle domeinen fan taal; harkjen, praten, lêzen en skriuwen;
  • Lient him by útstek om Frysk en meartaligens ta te passen;
  • Is in sosjaal proses dêr’t alle bern oan diel nimme kinne;
  • Start by de ûnderfinings fan learlingen om te kommen ta ferhalen;
  • Wurket praktysk en stapsgewiis ta nei it skriuwen fan teksten;
  • Soarget foar libjene en taalrike meartalige lessen;
  • Kin útgroeie ta in totale oanpak foar taal.

De meartalige taalrûnte is basearre op de oanpak fan Suzanne van Norden en fan Stichting Taalvorming.

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis

De meartalige taalrûnte hâldt rekken mei de trije perspektiven: 

 Meartaligens: alle yn de klasse oanwêzige talen foarmje in boarne fan learen. By de taalrûnte komme de 4 taaldomeinen oan bar, der kin in kar makke wurde foar in taal by elk taaldomein.

Dialooch: Ynteraksje is in wichtich ûnderdiel by de taalrûnte. De bern prate oer ûnderfiningen by ferskate ûnderwerpen. De ûnderfiningen foarmje in boarne foar it
skriuwen fan teksten. It besprekken fan de teksten is nedich foar it moaier en riker meitsjen fan de teksten.

Kultureel: By de taalrûnte staat de eigen ervaring van de kinderen centraal waarbij de directe omgeving van het kind de inspiratie en de aanleiding voor de taalactiviteiten
kan zijn.

Training?

By de Meartalige Taalrûnte is in ferdjippingskursus opset besteande út trije gearkomsten. De kursusmiddeis binne fan 15.00-17.00 oere op de folgjende dagen:

3 oktober 2022
7 novimber 2022
28 novimber 2022

Graach opjaan by ien fan de ûndersteande kontaktpersoanen.

Contactpersonen

Profielfoto-IMO

Klarinske de Roos

klarinske.de.roos@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Liesbeth de Boer

liesbeth.de.boer@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Tjitske van Akker

t.vanakker@cedin.nl

Meer lezen: uitgebreide informatie/onderbouwing, link naar artikelen, …

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden