Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl is in projekt dat yn set op de ferbettering fan skriuwfeardigens, bedoeld foar de midden- en boppebou fan it primêr ûnderwiis.

Skriuwe yn Styl set yn op de ferbettering fan skriuwfeardigens. It bestiet út in set fan seis tematyske lessesearjes mei byhearrende Meartalige Taalrûntes. Skriuwe yn Styl behannelet in folslein oanbod oan stylgrepen en techniken dy’t relevant binne om skriuwprestaasjes op alle tekstnivo’s te ferbetterjen.

Hjirûnder kinst de lesplannen, antwurden en evaluaasje delhelje. Dêrnjonken fynst de ferskate tematyske lessensearjes.

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis​

Meartalich perspektyf
Stylgrepen dy’t bern oanleare, binne universeel en dêrom yn alle talen ta te passen. Sadwaande is Skriuwe yn Styl net bûn oan de Fryske les, mar kin in les ek tsjinje as ynfolling fan of oanfolling op in regulier ûnderdiel skriuwen, sûnder op leardoelen yn te leverjen. Hoewol’t de ynstruksjetaal Frysk is, kieze bern sels yn hokker taal oft se oan de oefeningen en skriuwsopdrachten wurkje.

Dialogyske ynteraksje en kultureel learen
Eksplorative ynteraksje tusken bern komt ta stân troch yn lytse groepkes inoar te helpen mei de oefeningen om de technyk te ûntdekken. Bern wurde dêrnei útdage om de skriuwopdrachten te keppeljen oan harren eigen ûnderfining en de omjouwing dêr’t se yn wenje en grutwurde.

Undersykjend learen
Yn de lessen ferkenne bern ferskillende skriuwtechniken en stylgrepen en ûntdekke se de effekten dêrfan. Dêrnei ûndersykje se de ferskate karren om de technyk sels ta te passen troch besteande sinnen te manipulearjen. Yn de keppele skriuwopdracht, dy’t yn opset in Meartalige Taalrûnte is, kinne bern yn har eigen tekst eksperimintearje mei wat se krekt oefene ha, en de mooglikheden ûndersykje fan de technyk.

Training?

Yn de lessensearje stiet in folsleine útlis oer fasen fan de les en in stap foar stap útlis fan de ynfolling en weromkeppeling. Ferdjipping en begelieding foar fierdere yntegraasje by skriuwopdrachten is tige oan te rieden. Mear ynformaasje en stipe kin troch kontakt op te nimmen mei de kontaktpersoanen hjirûnder of troch it kontaktfomulier yn te foljen.

Kontaktpersoanen

Profielfoto-IMO

Sigrid Kingma

sigrid.kingma1@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Klarinske de Roos

klarinske.de.roos@nhlstenden.com

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Oanmelde of mear witte?​