Spreken

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

Keunstryk – Folksferhalen

Keunstryk – Folksferhalen bringt taal, keunst en kultuer byinoar, wêrby’t bern ferhalen út de omjouwing ophelje, ûndersykje en fertelle.

Babbelbrug

Geskikt foar pjutten en groep 1 en 2 Oanmelde Babbelbrêge Onderzoeken tonen aan dat een brede ontwikkeling en play-based curriculum in plaats van leerkracht gestuurd