2362_NHL_PMT_Strobke_195x280_fc_Pagina_01

Praat mar Toaniel - Strobke

Wa ken Kruimeltje net? Kruimeltje is in berneboek út 1923, dat skreaun is troch Chris van Abcoude. In echt klassiker. It is al mear as hûndert jier lyn skreaun, mar dochs is it noch altyd hiel bekend. Dat komt trochdat der films, toanielstikken en musicals fan makke binne. En no ek dit Fryske toanielstik Strobke foar op skoalle.

Dit Fryske toanielstik giet oer it jonkje Strobke en spilet him ôf yn 1916. De wrâld seach der doe hiel oars út. De klean wiene oars, de winkels wiene oars, de skoallen wiene oars… De bern moasten wól nei skoalle. Dat sei de wet. Mar net elkenien gong ek echt nei skoalle! Strobke yn alle gefallen net…

Der binne tsien haadstikken út it stik Strobke. Guon haadstikken wurde tegearre lêzen, oare haadstikken yn groepkes. By de haadstikken foar it groepslêzen stean de rollen dy’t dêr yn sitte boppe-oan. Achter de nammen stiet hoefolle teksten by de rol hearre. De drege wurden binne ûnderstreke en steane nei elk haadstik op alfabetyske folchoarder yn in wurdlist. 

Hjirûnder fynst in filmke om ynspiraasje op te dwaan. Hoe is it om in rol lykas Kruimeltje te spyljen? Op Youtube stean fansels noch folle mear prachtige foarbylden ast sikest op Kruimeltje. Dêrneist fynst hjirûnder allegear ferskes dy’tst brûke kinst om it stik noch mear fleur te jaan.

Ferskes by Strobke (skreaun troch Hindrik van der Meer)

1. Haadstik 1. De wrâld is uzes mei-elkoar

2. Haadstik 2. Klaailiet fan frou Koster

3. Haadstik 3. Strobke en Moar

4. Haadstik 10. Slieplietsje foar Strobke

5. Haadstik 10. Strobke mei syn heit en mem

Contactpersoon

Profielfoto-IMO

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Aanmelden