Taal yn Byld NHL2

Taal yn Byld

Taal yn Byld is in projekt dêr’t wille yn de ta(a)len foarop stiet, bedoeld foar de midden- en boppebou fan it primêr ûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.

Mei Taal yn Byld wurde de ferskate memmetalen fan de bern middels posters letterlik yn byld brocht. Bern freegje âlden of pakes en beppes nei moaie sinnen, spreuken en fersregels yn harren memmetaal. Dy memmetaal kin Frysk, Nederlânsk, Arabysk, Hebriuwsk of noch wer in oare taal wêze. It yn byld bringen fan de eigen memmetaal, de eigen identiteit, en it petear hjiroer (tegearre mei âlden) soarget foar wurdearring fan elkoars memmetalen en eftergrûnen. Hjirtroch wurdt de ferbining tusken skoalle, bern en âlden fersterke. De wille yn ta(a)len stiet foarop. Dêrnjonken fynt der bewustwurding plak. Troch Taal yn Byld ûntdekke bern bygelyks dat guon talen hiel oare tekens hawwe as it ABC of se sjogge dat in klassegenoat mei Marokkaanske âlden fan rjochts nei links lêze kin. 

Hjirûnder kinst de katern delhelje, yn ferskate talen binne der wurkblêden om ynterviews te hâlden en ek fynst de powerpoints yn ferskate talen. Wolst der mear oer lêze oer hoe’t it der op skoalle útsjen kin? Besjoch dan hjir in artikel út MeerTaal.

Kaaiprinsipes fan Ynspirearjend Meartalich Underwiis

Meartalich perspektyf as kontekst
By Taal yn Byld wurde alle thústalen fan de bern letterlik yn byld brocht. De klam leit op rykdom fan de meartaligens. Bern wurde stimulearre nijsgjirrich te wêzen nei al dy talen.

Dialogysk perspektyf op learen en taalûntwikkeling
By Taal yn Byld stiet de dialooch, sawol op skoalle as thús, sintraal. Troch mei-inoar yn petear te gean oer de talen yn de klasse wurde bern en âlden oanset om grutsk te wêzen op har memmetaal.

Kultureel perspektyf op taalûntwikkeling
Taal yn Byld makket alle talen yn ‘e klasse sichtber en it petear deroer fergruttet it bewustwêzen en de wurdearring foar inoars talen en eftergrûnen.

Training?

Taal yn Byld is ienfâldich yn te setten yn ‘e groep. It katern foar de learaar, de powerpoint foar de groep en it wurkblêd foar de bern wize it paad. Binne der noch fragen of tips dan is in mailtsje genôch.

Kontaktpersoanen

Profielfoto-IMO

Janke Singelsma

janke.singelsma@nhlstenden.com

Profielfoto-IMO

Maaike Pulles

maaike.pulles@nhlstenden.com

Meer lezen: uitgebreide informatie/onderbouwing, link naar artikelen, …

https://hsnbundels.taalunie.org/wp-content/uploads/2019/11/2019_VII_
meertaligheid_2_Singelsma.pdf

Pulles, M. & J. Singelsma (2018). Taal verrijken met de vele talen in de groep. Taalonderwijs in beeld. In: MeerTaal, 5-3, p. 24-25.

Singelsma, J. & M. Pulles (2019). Taal yn byld. Aandacht voor moedertalen in het basisonderwijs. In: Jonkman & Riemersma. Rispje en Siedzje: Wat bereikt is in de Lectoraten Frysk & Meartaligens en Taalgebruik & Leren in de jaren 2010-2018 en wat gaat volgen vanaf2019 in het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid: Geletterdheid in een meertalige context – onderwijs vanuit een dialogischperspectief. Ljouwert: NHL Stenden Hogeschool, p.105-109.

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

IMO_Citaten

Pellentesque dapibus hendrerit tortor. Praesent egestas tristique nibh. Sed a libero. Cras varius. Donec vitae orci sed dolor rutrum auctor. Fusce egestas elit eget lorem. Suspendisse nisl elit.

Voornaam Achternaam

Oanmelde of mear witte?