Eftergrûn YMU

Eftergrûnynformaasje oer Ynspirearjend Meartalich Underwiis.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is in kursus dy’t de learaar leart hoe’t it Frysk goed keppele wurde kin oan fakken as wrâldoriïntaasje of boargerskip.

Tink dy Tûk

Denkmat Filosoferen Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is in projekt om troch de filosofyske dialooch te wurkjen oan boargerskip en de Frysk taal en kultuer.