Babbelbrêge

Geskikt foar groep 1 en 2 Oanmelde De Babbelbrêge De Babbelbrêge jout pjutten- en beukerliedsters praktyske ynspiraasje- en observaasjekaarten om in rike spulrjochte, meartalige en dialogyske learomjouwing te kreëarjen. Op dy wize wurdt de brede ûntwikkeling fan de bern stimulearre en wurde de kognitive en kulturele ferskillen oerbrêge. Der wurdt boppedat in brêge slein tusken […]

Eftergrûn YMU

Eftergrûnynformaasje oer Ynspirearjend Meartalich Underwiis.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is in kursus dy’t de learaar leart hoe’t it Frysk goed keppele wurde kin oan fakken as wrâldoriïntaasje of boargerskip.