Babbelbrêge

Babbelbrêge Babbelbrug Peuter Kleuter Rijke meertalige leeromgeving

De Babbelbrêge is in rike spulrjochte, meartalige en dialogyske learomjouwing foar pjutten en beukers.

Eftergrûn YMU

Eftergrûnynformaasje oer Ynspirearjend Meartalich Underwiis.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is in kursus dy’t de learaar leart hoe’t it Frysk goed keppele wurde kin oan fakken as wrâldoriïntaasje of boargerskip.