Ynspirearjend Meartalich Underwiis

TaalTreast

Yn dizze ferwarrende frjemde tiid, wêryn’t it Koroana firus ús deistich dwaan en litten bepaalt komt it online ûnderwiis plots yn in streamfersnelling.

  • TaalTreast is in online en fergees projekt rjochte op de ferbining tusken learkrêft, learling, âlders en it doarp of de buert.
  • TaalTreast is in projekt wêrby’t de wille yn ta(a)len foarop stiet en wêrby’t learlingen sykje nei taalskatten om har buert te ferrassen, te ferrikjen en te treasten.
  • TaalTreast is in projekt wêrby’t ferskaat ta ferieniging liedt omdat der in plak is foar elk nettsjinsteande leauwen, stânpunt of hûdskleur…
  • TaalTreast is in projekt wêrby’t learlingen har pake, beppe, heit, mem, omke of tante freegje nei in moaie sin en se dêrnei mei de âlden in taalposter meitsje.

 

Kin dat online? Jazeker! JAWIS!

Nijsgjirrich wurden nei TaalTreast?

Brief mei útlis TaalTreast foar de learkrêft (Frysk)

Brief met uitleg TaalTroost voor de leerkracht (Nederlands)

Letter with explanation TaalTroost for the teacher (English)

Brief mit Erklärung TaalTroost für den Lehrer (Deutsch)

Breef mit oetlèk TaalTruues vuuer de lieërkrach (Lèmbörgsj)

 

Wolst drekst dwaande? Besjoch de presintaasje:

Fryske presintaasje TaalTreast

Frysk-Nederlandse presentatie TaalTreast/TaalTroost

Nederlandse presentatie TaalTroost

English presentation TaalTroost

Deutsche Präsentation TaalTroost

Bildtse presentatie TaalTroost

Drentse presentatie TaolTroost

Limburgse presentatie TaalTruues

 

De poster meitsje? Besjoch hjir de opdracht:

TaalTreast opdracht foar learlingen (Frysk)

TaalTroost opdracht voor leerlingen (Nederlands)

TaalTroost assignment for students (English)

TaalTroost Aufgabe für Studenten (Deutsch)

TaolTroost opdracht voor leerlingen (Drents)

TaalTruues opdrach vuuer lieërlinge (Lèmbörgsj)

Docht jim skoalle ek mei?

Stjoer in mail mei foto’s nei it Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid en de namme fan jim skoalle kriget in plakje yn de earegalerij fan TaalTreast.

 

 

In druk eksimplaar op A0-formaat krije?

Stjoer ús jim twa moaiste posters en jim meitsje kâns dat der per post in drukt eksimplaar op A0-formaat besoarge wurdt as oantinken oan TaalTreast. Sjoch hjir foar hoe’t it oanlevere wurde moat.

DIELE

Meitsje in moaie foto fan de poster foar it rút of miskien wolsto sels wol mei dyn keunstwurk op de foto!

Diel dyn taalskat ek mei ús op social media:

Twitter

Facebook

Instagram

Kontaktpersoanen foar dit projekt