Wrâld Oriïntaasje

  • Groep

  • Taaldomein

  • Vakgebied

Babbelbrug

Geskikt foar pjutten en groep 1 en 2 Oanmelde Babbelbrêge Onderzoeken tonen aan dat een brede ontwikkeling en play-based curriculum in plaats van leerkracht gestuurd