Inspirerend Meertalig Onderwijs

WOW Underwiiskongres

Op Woensdag 26 mei 2021 wordt er een digitale versie van WOW georganiseerd! Met wederom inspirerende workshops voor leidsters, leerkrachten, docenten en andere onderwijsmedewerkers. Je kunt kiezen uit:

Wurkje mei twatalige wurdkaarten (foarskoalsk en ûnderbou pû)

123Zing ek yn it Frysk!(foarskoalsk en ûnderbou pû)

(Foar)lêze yn in it Frysk! (pû)

Hoe begjin ik mei it Frysk? Taal yn Byld! (pû)

Ik hoef geen Fries te leren van mijn vader (fû)

De taal fan it hert (pû en fû)

Skriuw it mar! (fû)

In klasse fol floggers (pû, fû en mbû)

Frysk yn de praktyk! (mbû)

Alles is digitaal te volgen! Geef je HIER op!