Ynspirearjend Meartalich Underwiis

WOW Festival!

Spitigernôch koe it WOW Festival fan 2020 net trochgean! Wy hiene in nijsgjirrich, muzikaal en feestlik programma foar jimme gearstald mei Bas Haring, Maria Jose Jara Veragua en in hiel soad oare ynspirearjende minsken!

Omdat wy leauwe yn meartaligens yn hokker foar ek, ha wy al in nije datum pript: woansdei 26 maaie 2021! Skriuw dizze dei alfêst yn dyn bûsboekje, want dan meitsje we der mei-inoar wer in prachtich evenemint fan!!

Oant dan!