Inspirerend Meertalig Onderwijs

WOW Festival!

Hierbij worden jij en je team van harte uitgenodigd voor het WOW Festival op WOENSDAG 27 MEI 2020. De nieuwe editie van het jaarlijkse WOW Meartalich Kongres. Plenaire sprekers en workshops over het Fries & meertaligheid staan uiteraard weer centraal. Nieuw dit jaar is dat wij van WOW een festival maken met live muziek, taalkunst en foodtrucks. Kom ook, want het wordt een groot feest!

Het thema dit jaar is: Taal fan it Hert. Bas Haring (bekend van o.a. DWDD) verzorgt de centrale lezing en zegt hierover: “Ik vertel op het WOW Festival over de filosofische- en wetenschappelijke connectie tussen taal en het hart. Hoe kun je talen op school zo inzetten dat het zorgt voor verbinding en ontwikkeling.”

Programma

12.00-12.45: Inloop en lunch

13.00-13.15: Opening

13.15-14.00: Lezing Bas Haring

14.10-15.00: Workshops ronde 1

15.00-15.25: Pauze

15.25-16.00: Taal fan myn hert door Joana Duarte

16.10-17.00: Workshops ronde 2

De workshops

Ronde 1:

1. Ik hoef geen Fries te leren van mijn vader. Inspireren en motiveren voor het vak Fries.

Door: Eelko Zandberg (docent Fries op het Friesland College). 

In deze workshop staan de vooroordelen over het vak Fries centraal die een negatieve beeldvorming in de hand werken. Hoe pareer jij als vakdocent het hardnekkige gebrek aan motivatie dat door de omgeving juist vaak wordt versterkt? Hoe houd jij je vak interessant, inspirerend en motiverend?

2. Behind the myth; hoe het nou met CLIL zit. Hoe CLIL vaak verkeerd wordt gebracht en geïnterpreteerd.

Door: Aant Jelle Soepboer (onderwijsadviseur Cedin en docent geschiedenis MVO-school Liudger Burgum).

In deze workshop gaat Aant Jelle Soepboer met jullie in op het geven van een schoolvak in een niet-moedertaal. Vanuit zijn expertise heeft hij gemerkt dat het concept CLIL (Content and language integrated learning) niet altijd juist wordt aangeleerd en geïnterpreteerd. CLIL heeft daardoor op veel scholen en bij veel docenten een negatieve lading gekregen. Soepboer pleit dan ook voor het gebruiken van een nieuw begrip: ‘de vak-taal-formule.’

3. Language of my (he)art. Taal verbeelden met stadskunstenaar Leeuwarden. 

By: Maria Jose Jara Veragua (stadskunstenaar Leeuwarden).

Cote Create is the artist name of the newly declared city-artist of Leeuwarden. One of the most important things the jury took into account in their considerations was that Maria, born and bred in Chile, creates art from a multilingual perspective. In her workshop you will learn to wander through the realm of language and art. Maria will also share some good practices.

4. WOW wat in ambysje! Yn petear mei de provinsje oer har ambysjes en jim skoalle.

Mei: Harmen Akerboom (beliedsmeiwurker Provinsje Fryslân) en Albert Walsweer (projektlieder Taalplan Frysk, NHL Stenden Hegeskoalle).

De provinsje hat in dúdlike ambysje stelt foar 2030: alle skoallen moatte it Frysk oanbiede op A-nivo. Wat betsjut dat foar jimme skoalle? Hoe serieus is dizze ambysje en hoe kinne skoallieders, bestjoerders en dosinten út it primêr en fuortset ûnderwiis hjir mei oan de slach?

5. Your language sounds like music. Meertalig inspirerend muziekonderwijs.

Door: Gerda Roorda (adviseur muziek en educatie, Keunstwurk).

In muziek komen klank, woord en gevoel samen. Bij uitstek een vruchtbare bodem voor meertalig onderwijs. Hoe kun je muziek inzetten om jouw lessen aantrekkelijker en meertaliger te maken? Of hoe kun je jouw muzieklessen meertalig maken? Ervaringsdeskundige Gerda Roorda neemt jullie mee in haar muzikale en meertalige verhaal.

6. GRIP op groei. Learlingen folgje yn harren Fryske taalûntwikkeling.

Troch: Gelske Bosch (ûnderwiiskundige, Afûk), Reitze Jonkman (taalsosiolooch Frysk, NHL Stenden Hegeskoalle) en Bernadet de Jager (senior ûndersiker en ûnderwiisadviseur, Cedin).

Hoe kinsto as learkrêft de fuortgong fan dyn learlingen op ienfâldige wize folgje? Yn dizze workshop litte it lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid, Cedin en Afûk jimme evaluaasjemooglikheden sjen. Alle evaluaasje-ynstruminten dy’tsto brûke kinst om de learlingen te folgjen sitte yn Spoar 8 (primêr ûnderwiis) en Searje 36 (fuortset ûnderwiis); portfolio, observaasje-ynstruminten, selsevaluaasjes, it referinsjeramt Frysk (rrF) en metoade-ûnôfhinklike evaluaasjes. Untdek yn dizze workshop watfoar ynstruminten it bêste passe by jimme doelen en dûk sels ek ris yn in Fryske evaluaasje!

Ronde 2

7. Behind the box. ‘Taal fan myn hert’ yn de klasse.

Troch: Lisa Boersma (projektkoördinator ûnderwiis, Afûk). 

Yn hokker taal dreamsto? What is your favourite English word? Troch mei learlingen oer ‘de taal fan harren hert’ te praten, kreëarrest bewustwurding en wurkest oan attitude. Hoe te ynspirearjen mei dit tema? Wy sjogge foarút nei de ambysje dy’t der fanút de provinsje leit en de koers dy’t Cedin, Afûk en NHL/Stenden Hegeskoalle ynset ha mei har partners. Ek dêryn spilet ‘taal fan myn hert’ in sintrale rol. Tink mei en reitsje ynspirearre troch good practices en wurkfoarmen foar bjusterbaarlik taalûnderwiis!

8. Filosoferen can you leren. Taalfilosofie en meertaligheid in de klas.

Door: Jolanda Verhoef (NHL Stenden Hogeschool).

Filosoferen in een taal en over taal, dat kan tijdens deze workshop maar dat kan natuurlijk ook met je eigen leerlingen. Doe leuke ideeën op die jou in de praktijk kunnen helpen om met name de bewustwording in de klas te vergroten.

9. Moat Umfufu Frysk leare? Omgean mei nijkommers en harren talen yn in meartalige kontekst.

Troch: Joana Duarte (lektor Meertaligheid en Geletterdheid NHL Stenden Hegeskoalle) en Eliane Sipma-Tienstra, (directeur obs Professor Casimirschool Kollum).

Alwer in skoft lyn kaam rapper Ramon de Jong mei in filmke oer de bûtenlânske Umfufu dy’t yn in koart skoftke tiid it Frysk lear moast om yn te boargerjen. Fansels wie it filmke grappich bedoeld, mar ûndertusken sjogge wy oeral om ús hinne dat de meartalige kontekst net allinich út Frysk, Ingelsk en Nederlânsk bestiet. Joana Duarte nimt jimme mei de djipte yn. Hoe kinne wy omgean mei bern dy’t in kompleet oare begjinsituaasjes ha dan wat wy wend binne omdat se emigrearre binne?

10. Meertalig in de markt. Hoe promoot ik mijn school, meertaligheid als beeldmerk.

Door: Manita Postma (eigenaar ontwerpbureau Lemon ’n Salt).

Voor veel scholen is meertaligheid een uithangbord, iets om zich mee te profileren. Maar hoe doe je dat nu, je school vermarkten? Hoe bereik je de ouders op een positieve manier en zorg je dat ook die ouders die nog maar net in Friesland wonen kiezen voor jouw school? Hoe kun je verschillende communicatie-tools inzetten om het beeldmerk van jouw school overal op te laten duiken? Manita Postma vertelt je er alles over!

11. Taal yn Byld: This project makes your heart skip a beat! In projekt oer oandacht en wurdearring foar memmetalen yn de klas.

Troch: Janke Singelsma (ûntwikkeler lectoraat Meertaligheid en Geletterheid, NHL Stenden Hogeschool) en Annarein Dijkhuis (leerkracht Dr. Algraschool, Leeuwarden).

Taal yn Byld is a project that literally brings pupils mother tongues in sight. Pupils are asked to interview their parents about their favorite phrases, sayings or verses in their mother tongue. The following interaction about these sentences in the classroom and the imaging of the sentences on posters provides appreciation for each other’s mother tongues and backgrounds.

En om it no mar even yn it Frysk te sizzen: Yn dizze wurkwinkel sille Janke en Annarein jimme meinimme yn it projekt en jim ynspiraasje jaan om moarn yn de klas oan de slach te gean mei de talen fan it hert!

12. Language of my (he)art. Taal verbeelden met stadskunstenaar Leeuwarden. 

By: Maria Jose Jara Veragua (stadskunstenaar Leeuwarden).

Cote Create is the artist name of the newly declared city-artist of Leeuwarden. One of the most important things the jury took into account in their considerations was that Maria, born and bred in Chile, creates art from a multilingual perspective. In her workshop you will learn to wander through the realm of language and art. Maria will also share some good practices.