Ynspiraasjegearkomsten

Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.

Lêze om te learen

Lêze om te Learen is in tematyske oanpak fan lêsûnderwiis, bedoeld foar de midden- en boppenbou fan it primêr ûnderwiis.

Fryske wike: Doarsto?

Geskikt foar alle groepen Oanmelde Fryske kost, doarsto? De tredde projektwike fan it jier fynt yn juny plak. Nei de berneboekewike yn oktober, de poëzywike

Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl set yn op de ferbettering fan skriuwfeardigens. It bestiet út in set fan seis tematyske lessesearjes mei byhearrende Taalrûntes. Skriuwe yn Styl behannelet in folslein oanbod oan stylgrepen en techniken dy’t relevant binne om skriuwprestaasjes op alle tekstnivo’s te ferbetterjen.

GRIP – Mûnlinge observaasje

GRIP – Mûnlinge observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan mûnlinge taalfeardigens

Lêsryk

Lêsryk is in kursus dat de learkrêft kennis bringt fan goede Fryske berneboeken en -ferhalen. De learkrêft wit Fryske berneboeken en ferhalen yn te setten by wrâldoriïntaasje en keunst- en kultueredukaasje.

Denkmat Filosoferen Tink dy Tûk

Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is in projekt om troch de filosofyske dialooch te wurkjen oan boargerskip en de Frysk taal en kultuer.

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack

Wurdsnack is in poëzyprojekt wêrby’t it meartalige gedicht Wurdsnack sintraal stiet.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is in projekt dêr’t wille yn de talen foarop stiet. De ferskate memmetalen fan de bern wurde letterlik yn byld brocht.

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is in projekt dêr’t bern dwaande binne mei toaniellêzen, sa stappe se sûnder it te witten oer de Fryske praat- en skriuwdrompel.

Meartalige Taalrûnte

Mei de meartalige taalrûnte wurkest op in betsjuttingsfolle, ynspirearjende wize fanút natuerlike brûkerssituaasjes oan taal en taalûntwikkeling. Learkrêften wurde ferrast troch de resultaten om’t (eins) alle bern entûsjast ta skriuwen komme.

De Inktfluencer

De Inktfluencer is in leechdrompelich poëzyprojekt wêrby’t de Fryske taal en kultuer de ynspiraasje is om gedichten te skriuwen.

Besjoch it Mar Beeldend

Besjoch it Mar!

Besjoch it mar! begjint mei in ynspirearjende foto oer de Fryske omjouwing wat útwurke wurde kin yn in flog, soundscape of stopmotion filmke.

Babbelbrug

Geskikt foar pjutten en groep 1 en 2 Oanmelde Babbelbrêge Onderzoeken tonen aan dat een brede ontwikkeling en play-based curriculum in plaats van leerkracht gestuurd

Wij werken momenteel hard aan deze website. Kijk gerust vast rond!

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren.