Ynspiraasjegearkomsten

Erfguodwike Op 'e strún Ergoedweek Op zoek

Op ‘e strún | Erfguodwike ’24

Yn de erfguodwike gean bern op ‘e strún nei spoaren út it ferline: foarwerpen, samlingen, gebouwen, bysûndere plakken, of… wat fine jim?

Babbelbrêge Babbelbrug Peuter Kleuter Rijke meertalige leeromgeving

Babbelbrêge

De Babbelbrêge is in rike spulrjochte, meartalige en dialogyske learomjouwing foar pjutten en beukers.

Spul Ekspedysje Meartaligens

Op in oare wize de kennis en bewustwurding oer Frysk en meartaligens fergrutsje? Gean mei dyn hiele team op Spul Ekspedysje Meartaligens!

Skriftlike observaasje | GRIP

GRIP – Skriftlike observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan skriftlike taalfeardigens.

Fak Taal Formule

De Fak Taal Formule is in kursus dy’t de learaar leart hoe’t it Frysk goed keppele wurde kin oan fakken as wrâldoriïntaasje of boargerskip.

Lêze om te learen

Lêze om te Learen is in tematyske oanpak fan lêsûnderwiis, bedoeld foar de midden- en boppenbou fan it primêr ûnderwiis.

Keunstryk

Keunstryk is in kombinaasje fan goed taalûnderwiis en goed kultuerûnderwiis, wêrby’t kreative tinkprosessen liede ta in ferhaal of gedicht.

Skriuwe yn Styl

Skriuwe yn Styl is in projekt dat ynset op de ferbettering fan skriuwfeardigens.

Mûnlinge observaasje | GRIP

GRIP – Mûnlinge observaasje binne ynstruminten foar it formatyf evaluearjen en folgjen fan de ûntwikkeling fan mûnlinge taalfeardigens.

Lêsryk

Lêsryk is in kursus dy’t de learaar kennis bringt fan Fryske berneboeken en helpt om dy boeken yn te setten by wrâldoriïntaasje en kultueredukaasje.

Tink dy Tûk

Tink dy Tûk is in projekt om troch de filosofyske dialooch te wurkjen oan boargerskip en de Frysk taal en kultuer.

Meertalig gedicht schrijven Wurdsnack

Wurdsnack

Wurdsnack is in poëzyprojekt wêrby’t it meartalige gedicht Wurdsnack sintraal stiet.

Taal yn Byld

Taal yn Byld is in projekt dêr’t wille yn de talen foarop stiet. De ferskate memmetalen fan de bern wurde letterlik yn byld brocht.

Praat mar Toaniel

Praat mar Toaniel is in projekt dêr’t bern dwaande binne mei toaniellêzen, sa stappe se sûnder it te witten oer de Fryske praat- en skriuwdrompel.

Meartalige Taalrûnte

Mei de Meartalige Taalrûnte wurkest op in betsjuttingsfolle, ynspirearjende wize fanút natuerlike brûkerssituaasjes oan taal(ûntwikkeling).

De Inktfluencer

De Inktfluencer is in leechdrompelich poëzyprojekt wêrby’t de Fryske taal en kultuer de ynspiraasje is om gedichten te skriuwen.

Besjoch it Mar Beeldend

Besjoch it mar!

By Besjoch it mar! is in ynspirearjende foto oer de Fryske omjouwing de start om in floch te meitsjen.